Retroacció i avaluació

Sempre que es treballa amb pedagogia lúdica o en projectes de treball és molt important teninr en compte aquest apartat de "Feedback" en el qual portarem a cap tant les activitats de retroacció per saber si s'estan assuminte els continguts que es pretenen ensenyar i també implementar models d'avaluació creativa propis de la matèria que s'està ensenyant. Hem agafat el tema del "Teatre clàssic grecollatí" per exemplificar totes les possibilitats de activitats que es poden portar en cada aparatat i en aquest cas serien múltiples i respondrien als objectius següents:
  • Implicació personal i projecció de la pròpia experiència en la consecució dels objectius a aconseguir.
  • Incoroporació d'altres aspectes culturals del tema per tal de despertar la curiositat del nostre alumnat i d'ampliar el seu bagatge.
  • Relació del teatre amb els altres llenguatges i expressions artístiques. Per exemple, en aquest cas fem referència al còmic (Asterix), als viatges culturals arqueològics, al cinema ("Poderosa Afrodita" o "Golfus de Roma") i a la música.

tema_2_Retroaccio.jpg
Continuar>>> f. Estructura dramàtica i llenguatge teatral